Algemene cursusvoorwaarden Operational Care

Aanmelding en inschrijving

 • Met de inzending van het online-inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan de cursus(sen) waarvoor wordt aangemeld.
 • De inschrijvingen worden door Operational Care geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus(sen) is bereikt. Voor de cursus Thuis bij Augustinus geldt een minimum van 8 en een maximum van 10 deelnemers. Voor de Incompany-training geldt een minimum van 8 en een maximum van 14 deelnemers. Van uw aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging
 • Aanmeldingen boven een gesteld maximum van 10 worden geregistreerd op een wachtlijst. De plaatsing op een wachtlijst wordt schriftelijk bevestigd.
 • Degenen die op een wachtlijst zijn geplaatst, zullen in volgorde van binnenkomst van de aanmelding worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich terugtrekt voor deelname aan de betreffende cursus.
 • Een maand vóór aanvang van de cursus ontvangt u van Operational Care het programma, een routebeschrijving en eventueel andere benodigde gegevens.
 • Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus, berichten wij hierover uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus.

Afmelding en administratiekosten

 • Met de inzending van het online-inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de betreffende cursus. Als een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Operational Care: vjansen1@planet.nl
 • Bij afmelding voor een cursus is de volgende regeling van toepassing:
  • Bij afmelding tot vijf weken vóór aanvang van een cursus worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht voor een ééndaagse cursus en € 30,- voor een meerdaagse cursus.
  • Bij afmelding binnen vijf weken vóór aanvang van een cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. In het geval Operational Care – via haar wachtlijst – kan voorzien in bezetting van de opengevallen plaats is € 15,- plus 10% van het cursusbedrag verschuldigd tot een maximum van € 95,-.

Betalingsvoorwaarden en -procedures

 • Bij de bevestiging van inschrijving wordt een factuur gevoegd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld.
 • Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
 • Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.
  • Het niet betalen van het cursusbedrag wil niet zeggen dat de cursus geannuleerd wordt. Voor afmelding en administratiekosten zie de desbetreffende rubriek.

Inhalen en administratiekosten

Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist toch één of meerdere dagdelen van een cursus moet missen. Operational Care biedt dan de mogelijkheid om deze dagdelen, bij de eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, in te halen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij Operational Care. Voor het inhalen van één of meerdere dagdelen worden u € 15,- administratiekosten plus 10% van het cursusbedrag, naar rato van het aantal in te halen dagdelen, in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestiging van de cursus waarbij de respectievelijke dagdelen worden ingehaald. Een schriftelijk verzoek tot het inhalen van een gehele cursus binnen vijf weken vóór aanvang van de betreffende cursus wordt door Operational Care als een afmelding beschouwd. Dan zijn de regelingen voor afmelding van toepassing.

Disclaimer

De inhoud van de cursussen is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Operational Care en de docenten van de cursussen zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van cursussen of toepassing van de in de cursussen behandelde stof. Operational Care is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.